Crearea si functionarea structurilor de asistenta axate pe ocuparea fortei de munca
Centre de incluziune sociala pentru persoanele de etnie roma

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMĂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013

Instrumente structurale
2007-2013

GUVERNUL ROMĂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
OIPOSDRU REGIUNEA CENTRU

Asociaţia Pakiv România

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Full featured example
Descriere proiect

Proiectul ID 62509 Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

 

Titlul proiectului

Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Implementa- tor

AsociatiaPakiv România

Parteneri

1. Asociaţia Amare Phrala – Fraţii noştri, Cluj-Napoca

2. Asociaţia Divers, Târgu-Mureş

3. Agenţia pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Pro Diversitate, Bucureşti

4. MesogeiakoSymvouleftikoSystema S.A. – Atena, Grecia

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului: facilitarea incluziunii sociale şi profesionale, accesul la programe de pregătire şi la măsuri specifice de sprijin pentru 1200 de persoane de etnie romă, în vederea eliminării fenomenului de alienare socială şi excluziune a acestor persoane care se confruntă cu o serie de problematici interdependente, precum şomajul, lipsa de competenţe sau competenţe inadecvate în contextul realităţii sociale şi economice aflată în continuă schimbare, venituri reduse, condiţii de viaţă precare, discriminare socială.

Obiectivele specifice ale proiectului

Obiectivele specifice ale proiectului:

Proiectul se axează pe trasarea unei căi care să contribuie la asistarea şi consolidarea participării eficiente a acestei categorii sociale la viaţa economică, socială şi culturală a societăţii, prin realizarea următoarelor obiective specifice:

Obiectiv specific 1: dezvoltarea şi consolidarea capacităţii de ocupare a 1200 persoane de etnie romă, sprijinind integrarea acestora pe piaţa muncii, din moment ce, la nivel internaţional, este recunoscut că instrumentul esenţial pentru incluziunea socială îl reprezintă consolidarea capacităţii de angajare şi integrarea ocupaţională;

Obiectiv specific 2: schimbarea atitudinii sociale privind grupurile vulnerabile şi combaterea formelor de discriminare prin realizarea a peste 24 de evenimente de informare şi conştientizare în cele 6 regiuni de implementare;

Obiectiv specific 3: asigurarea cadrului necesar pentru integrarea socială şi profesională a romilor, prin crearea unui mecanism interregional de asistenţă, care include 6 centre de incluziune socială, în vederea furnizării serviciilor integrate şi personalizate pentru romii: informare, consiliere, formare, activităţi motivatoare, asistenţă în căutarea unui loc de muncă.

Durata proiectului

36luni

Beneficiari direcţi: 

Grupul ţintă vizat de proiect cuprinde

- 1.440 de persoane de etnie romă beneficiari ai acţiunilor de sprijin şi suport acordate prin centrele de incluziune din care 500 femei.

Dintre aceştia:

- 1.200 persoane de etnie romă beneficiari de servicii de informare, asistenţăocupaţională şi psiho-socială, orientare spre programe, instituţii, organizaţii, precum şiconsolidare a dorinţei acestora de a participa în cadrul activităţilor şi organizaţiilor de voluntariat.

- 240 persoane de etnie romă participanţi la programe de pregătire (120 ca mediatori şi 120 în domeniul comnicării, relaţionare cu mass-media) pentru a acţiona în mod unificator, atât în cadrul comunităţii de etnie romă, cât şi în ceea ce priveşte relaţionarea acestora cu societatea în general;

- ca urmare a implementării activităţilor proiectului, 468 persoane îşi vor găsi un loc de muncă, reprezentând 32% din participanţii la proiect, din care 36 sunt angajate în centrele de incluziune;

- 168 de romi, însemnând o rată de 70%, dintre participanţii la programele de formare, vor obţine un certificat.

Rezultate aşteptate

Rezultatele previzionate ale proiectului sunt corelate cu activităţile proiectului, conducând la atingerea obiectivelor proiectului si reprezintă beneficii pe termen lung pentru persoanele din grupul ţintă. Astfel, beneficiile aduse grupului ţintă de rezultatele proiectului sunt:

- Informare privind drepturile şi obligaţiile avute ca cetăţeni români în toate domeniile (angajare, locuinţă, educaţie, sănătate etc.).

- Consolidarea capacităţii de participare a persoanelor vulnerabile înseşi în cadrul acţiunilor şi activităţilor desfăşurate în comunitate şi, în general, în regiunile de reşedinţă, conducând astfel la îmbunătăţirea calităţii vieţiilor.

- Dezvoltarea capacităţii de auto-organizare şi de auto-reprezentare a acestora, prin intermediul organizaţiilor pe care le vor crea, astfel încât să îşi cunoască şi să îşi solicite drepturile în mod adecvat, cu asumarea responsabilităţilor şi îndeplinirea obligaţiilor.

Beneficiile aduse de rezultatele proiectului comunităţii locale şi societăţii în general:

- Informare asupra condiţiilor de viaţă a grupurilor social vulnerabile, conştientizarea acestora privind nevoile lor specifice.

- Eliminarea stereotipurilor şi prejudecăţilor privind aceste grupuri social vulnerabile, precum şi suspiciunile existente faţă de eforturile depuse pentru incluziune.

- Crearea unei reţele de instituţii şi structuri de sprijin, care va colabora, completa şi interveni, în mod coordonat şi integrat, în vederea incluziunii grupurilor social marginalizate.

- Activarea şi conştientizarea persoanelor cu atribuţii în elaborarea politicilor şi strategiilor locale privind comunităţile grupurilor vulnerabile supuse excluziunii şi asigurarea colaborării, în vederea unei strategii integrate (la nivel local şi regional) pentru îmbunătăţirea vieţii acestor grupuri.

Rezultatele preconizate ale proiectului sunt:

- 6 centre regionale de incluziune socială înfiinţate şi funcţionale în zone cu pondere mare a persoanelor de etnieromă;

- 36 persoane instruite şi implicate în funcţionarea centrelor de incluziune, din care 15 femei;

- 1.440 de persoane de etnie romă beneficiari ai acţiunilor de sprijin şi suport acordate prin centrele de incluziune din care 500 femei.

Dintre aceştia:

- 1.200 persoane de etnie romă beneficiari de servicii de informare, asistenţă ocupaţională şi psiho-socială, orientare spre programe, instituţii, organizaţii, precum şi consolidare a dorinţei acestora de a participa în cadrul activităţilor şi organizaţiilor de voluntariat.

- 240 persoane de etnie romă participanţi la programe de pregătire (120 ca mediatori şi 120 în domeniul comnicării, relaţionare cu mass-media) pentru a acţiona în mod unificator, atât în cadrul comunităţii de etni eromă, cât şi în ceea ce priveşte relaţionarea acestora cu societateaîn general;

- ca urmare a implementării activităţilor proiectului, 468 persoane îşi vor găsi un loc de muncă, reprezentând 32% din participanţii la proiect, din care 36 sunt angajate în centrele de incluziune;

- 168 de romi, însemnând o rată de 70%, dintre participanţii la programele de formare, vor obţine un certificat;

- 1 partener transnaţional din alt stat membru UE implicat în relaţia partenerială, furnizând expertiză, în special, în domeniul realizării studiilor şi cel al activităţilor de formare;

- 4 cercetări, studii-ghiduri elaborate, concentrate pe analiza multidimensională  a situaţiei existente a comunităţii romilor în regiunile de implementare ale proiectului, precum şi pe crearea instrumentelor necesare pentru facilitarea incluziunii sociale şi profesionale a persoanelor de etnie romă;

- 24 conferinţe organizate de către centrele de incluziune socială înfiinţate, în scopul informării şi conştientizării atât a comunităţilor, cât şi a publicului larg;

- 36 evenimente cultural-artistice organizate de către centrele de incluziune înfiinţate, în scopul promovării culturii populaţiei de etnie romă.

Buget (RON)

20.853.800,00 lei

Rolul organizaţiei Pakiv România

Asociaţia Pakiv România va asigura managementul proiectului, în calitate de implementator

Situaţia actuală

Contractul a fost semnat în data 01 septembrie 2010, data la care a demarat și proiectul.

 

Evenimente
Anunturi
Legaturi utile
.
.


Galerie foto
.: „Educaţie pentru toţi, educaţia este şansa ta!” :.
 Foto proiect
   - Alba Lansare proiect

“Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”